Skip to content ↓

Cwricwlwm i Gymru / Curriculum for Wales

Pedwar Diben / Four Purposes

Nod ein Cwricwlwm yn Ysgol Gymraeg Trelyn, yw i gefnogi ein dysgwyr i fod yn;

The aim of our Curriculum in Ysgol Gymraeg Trelyn, is to support our learners to be;

  • Ddysgwyr uchelgeisiol a galluog sy'n barod i ddysgu drwy gydol eu hoes./ Ambitious, capable learners, ready to learn throughout their lives.
  • Cyfranwyr mentrus a chreadigol sy'n barod i chwarae rhan yn llawn yn eu bywyd a'u gwaith. / Enterprising, creative contributors, ready to play a full part in life and work.
  • Dinasyddion egwyddorol a gwybodus sy'n barod i fod yn ddisgyblion i Gymru a'r byd. / Ethical, informed citizens of Wales and the world.
  • Unigolion iach a hyderus sy'n barod i fyw bywyd gan wireddu eu dyheadau fel aelod gwerthfawr o gymdeithas. / Healthy, confident individuals, ready to lead fulfilling lives as valued members of society. 

Sef Pedwar diben y Cwricwlwm i Gymru.

Which are the Four Purposes of the Curriculum for Wales.

Meysydd Dysgu / Area’s of Learning

Mae chwe maes o ddysgu a phrofiadau i’r Cwrwcwlwm / There are six areas of learning and experiences to the Curriculum:-

Celfyddydau Mynegianol / Expressive Arts

Iechyd a Lles / Health and Well-being

Dyniaethau / Humanities

Ieithoedd, Llythrennedd a Chyfathrebu / Languages, Literacy and Communication

Mathemateg a Rhifedd / Mathematics and Numeracy

Gwyddoniaeth a Thechnoleg / Science and Technology

Camau Cynnydd / Progression Steps

Yn hytrach na Chyfnod Sylfaen a Chyfnod Allweddol Dau, fe fydd blynyddoedd dysgu yn cael eu trefnu mewn i'r Camau Cynnydd isod:

Instead of Foundation Phase and Key Stage Two, year groups will be split into the Progression Steps below;

Cam Cynnydd 1:  Meithrin & Derbyn

Progression Step 1: Nursery and Reception

Cam Cynnydd 2 : Blwyddyn 1, Blwyddyn 2 & Blwyddyn 3

Progression Step 2:  Year 1, Year 2 & Year 3

Cam Cynnydd 3:  Blwyddyn 4, Blwyddyn 5 & Blwyddyn 6

 Progression Step 3: Year 4, Year 5 & Year 6